Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2017

 

regulaminu na stronie akademiarozwojuprzedsiebiorcy.pl

 

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z Andrzejem Burzyńskim umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do

materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: akademiarozwojuprzedsiebiorcy.pl

 

  1. DEFINICJE

 

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla

Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o

świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez

Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy

interesującym Użytkownika materiale VOD.

4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach

Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca

się pod adresem akademiarozwojuprzedsiebiorcy.pl prezentująca

informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik

uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi

każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.

8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi

należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy

Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika

polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub

nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów

VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do

tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na

zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi

nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

10. Usługodawca – Andrzej Burzyńśki, ulica Mickiewicza 53c, 67 - 200 Głogów

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014

r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

12. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29

sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.

13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16,

poz. 93)

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność

gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będaca osoba prawna, której ustawa

przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

II. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika

Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności,

prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i

zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

 

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów

VOD udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje

poprzez: (i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej

Usługodawcy (ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego

akceptacje w formie elektronicznej (iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego

do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym (iv)

kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika

wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji

prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj.

adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien

dokonać następujących czynności:

A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

B. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

C. wybór rodzaju Opłaty;

D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”

4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia

Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze

wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie

rejestracji.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób

wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu

Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a

Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez

Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny

otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku

odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują

postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed

dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą

potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a

zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od

Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia

zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do

odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:

w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;

w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres:

Andrzej Burzyński, ulica Mickiewicza 53c, 67 - 200 Głogów

 o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik

nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.

11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien

wysłać e-mail na adres Usługodawcy dostępny przez stronę kontaktową: https://andrzejburzynski.pl/ wraz z

podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku.

12. Zakup materiałów jest jednocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji.

 

IV. WARUNKI SWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z

komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera,

Safari - w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2017 r.

4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz

ich instalowania.

 

V. PŁATNOSCI

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została

określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie

VOD przez Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym

Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa

świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod

płatności: przelew on-line (PayU) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za

pośrednictwem systemu PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin

PayU.

6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez

system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie

Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W

przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika

Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa

wygasa.

 

VI. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego

wykonania Usługi.

2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w

ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres

dostępny przez stronę kontaktową: https://andrzejburzynski.pl/  lub na piśmie na adres Usługodawcy

wskazany w cz. I pkt 11 Regulaminu.

4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz

określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy

przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez

Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia

Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie)

swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo

dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9

Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi

oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu

Użytkownika.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o

ochronie danych osobowych jest Usługodawca.

2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania

danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami

obowiązującego prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie

o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tych

ustaw. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej

realizacji Usługi, informowania Użytkowników o Usługodawcy i świadczonych przez niego

usługach oraz w innych celach jeśli Użytkownik wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.

3. Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Użytkowników właściwym organom

bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji jeżeli jest to zgodne

z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Użytkownika

nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Użytkownika.

4. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: adres

e-mail.

5. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak jest

konieczne do realizacji Usługi.

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich

poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich

usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres dostępny przez stronę kontaktową: https://andrzejburzynski.pl/ 

7. Zagadnienia związane z ochrona i wykorzystywaniem danych niestanowiących danych

osobowych (tzw. ciasteczek) uregulowane są w Polityce Prywatności zamieszczonej na

stronie internetowej Usługodawcy.

8. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku

zakończenia świadczenia Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych

Użytkowników z serwisów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych danych, w terminie

30 dni od dnia zakończenia Usługi.

9. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające

bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności

uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów

prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w

każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu

wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez

Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie

poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi

informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu

zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni

kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o

zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email

wskazany podczas rejestracji.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych

przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w

terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o

której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wówczas Usługodawca

zezwoli Użytkownikowi na korzystanie z ostatnio zaakceptowanego przez niego regulaminu

do końca Terminu ważności Usługi wynikającego z dokonanych przez Użytkownika Opłat. W

przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin

obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i

przesłane na adres Andrzej Burzyński, ulica Mickiewicza 53c, 67-200 Głogów

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują

się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku

osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla

siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu

właściwego dla Konsumenta.

7. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu ze Usługodawcą ma możliwość polubownego

załatwienia sprawy poprzez:

- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

8. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,

korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 01.10.2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję